Dovanų krautuvei yra svarbus kiekvieno iš Jūsų pasitikėjimas Dovanų krautuvės parduotuve, prekėmis bei paslaugomis. Šis pasitikėjimas neatsiejamas ir nuo tinkamo Jūsų asmens duomenų naudojimo bei apsaugojimo. Tam, kad žinotumėte, kaip yra gaunami, naudojami, tvarkomi ir apdorojami Jūsų asmens duomenys, Dovanų krautuvė parengė šią privatumo politiką, su kuria galite susipažinti žemiau. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Jūsų asmens duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

 

1. Sąvokos

 

1.1. Administratorius – už Dovanų krautuvės rinkodarą atsakingas darbuotojas.

1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.3. Asmens duomenų valdytojas – Dovanų krautuvė.

1.4. Paskyra – tai prisijungimo prie www.dovanukrautuve.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką www.dovanukrautuve.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.

1.5. Paslaugos – visos www.dovanukrautuve.lt Pirkėjui teikiamos prekės ir paslaugos.

1.6. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; arba (ii) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą; (iii) emancipuotas nepilnametis asmuo; (iv) juridiniai asmenys.

1.7. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis

www.dovanukrautuve.lt sistemoje bei savo Paskyroje.

1.8. Taisyklės – tai prekių pirkimo – pardavimo www.dovanukrautuve.lt taisyklės.

1.9. www.dovanukrautuve.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.dovanukrautuve.lt, valdoma UAB „Proliuks“ – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios įmonės, kurios kodas – 126224985, adresas korespondencijai – Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, Lietuva, duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Vilniaus filiale); ir/arba, atitinkamai pagal teksto prasmę žemiau, UAB „Proliuks“.

1.10. Dovanų krautuvės partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Dovanų krautuvei; su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos arba projektai.

1.11. Dovanų krautuvės paskyros – tai Dovanų krautuvės paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook), kuriose Dovanų krautuvė aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

 

2. Bendrosios Dovanų krautuvės privatumo politikos nuostatos

 

2.1. Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Dovanų krautuvės būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais, pažymėjęs varnelę skiltį „Su Privatumo politika susipažinau“) laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso) tvarkymo Dovanų krautuvės veiklos analizės tikslais.

2.2. Dovanų krautuvė atkreipia Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta Dovanų krautuvės svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie Dovanų krautuvės.

2.3. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą Dovanų krautuvėje, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.

2.4. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros Dovanų krautuveje bei kreiptis į Dovanų krautuvę el. paštu info@dovanukrautuve.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.

2.5. Dovanų krautuvė patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Dovanų krautuvės teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Dovanų krautuvė taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Dovanų krautuvės veiklos analizės tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.

2.6. Dovanų krautuvė įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per Dovanų krautuvės partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.7. Pirkėjas turi teisę: (i) pateikęs užklausą Dovanų krautuvei raštu, susipažinti su Dovanų krautuvės turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (ii) pateikti prašymą Dovanų krautuvei raštu, elektroniniu paštu info@dovanukrautuve.lt, telefonu +370 526 917 77, dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (iii) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka – tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.dovanukrautuve.lt; (iv) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.

2.8. 2.7 p. išvardintais atitinkamais atvejais Dovanų krautuvė ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.

2.9. Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.

2.10. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Dovanų krautuvės kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti Dovanų krautuvės Partneriams.

2.11. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

2.12. Dovanų krautuvė Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Dovanų krautuvės paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.

2.13. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Dovanų krautuvė yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Dovanų krautuvė yra pastebėjusi atitinkamo Pirkėjo padarytus Dovanų krautuvės pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

2.14. Dovanų krautuvės vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Dovanų krautuvei būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2.15. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Dovanų krautuvės – Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Dovanų krautuvę.

2.16. Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus Dovanų krautuvėje, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

2.17. Jeigu Dovanų krautuvė abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 22 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Dovanų krautuvės svetainėje.